𝗩𝗮𝗸𝗮đ—ģ𝘁đ—ļ𝗲 𝘁đ—ļ𝗷𝗱𝗲đ—ģ𝘀 𝘇đ—ļ𝗲𝗸𝘁𝗲

  • Je bent ziek maar werkt toch een aantal uren per dag om je werkzaamheden weer op te bouwen.
  • Om te genieten van de carnavalsvakantie neem je twee weken vrij. Hoeveel vakantie-uren kost je dat?

𝗩𝗮𝗸𝗮đ—ģ𝘁đ—ļ𝗲 𝘁đ—ļ𝗷𝗱𝗲đ—ģ𝘀 𝘇đ—ļ𝗲𝗸𝘁𝗲

Vaak wordt gedacht dat je alleen vakantie-uren hoeft op te nemen voor de uren die je re-integreert. Als je bijvoorbeeld twee uur per dag werkt, zou je denken dat je alleen die uren hoeft op te nemen. Voor twee weken carnavalsvakantie zouden dit dan 20 vakantie-uren zijn (2 uur per werkdag x 10 werkdagen). Maar dat klopt niet!

De regel is dat je vakantie-uren opneemt voor de volledige werkdag. Dus als je normaal 8 uur per dag werkt op de dag dat je vrij neemt, neem je ook 8 vakantie-uren op, ongeacht hoeveel uren je op dat moment werkt door ziekte.

Dit geldt voor zowel wettelijke vakantiedagen waar je minimaal recht op hebt, als voor bovenwettelijke vakantiedagen die je extra krijgt. Als je ÊÊn dag vrij neemt, telt dat als een volledige vakantiedag.

đ—Ē𝗮𝗮đ—ŋđ—ŧđ—ē đ—ļ𝘀 𝗱đ—ļ𝘁 𝘇đ—ŧ?

Dit beleid zorgt ervoor dat zieke werknemers net zoveel vakantie kunnen opnemen als gezonde werknemers. Vakantie is namelijk belangrijk voor zowel gezondheid als welzijn. Daarom heb je als zieke werknemer recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als een gezonde werknemer.

Je bouwt vakantiedagen op over je gehele werkdag, niet alleen over de uren die je momenteel werkt. Wanneer je een vakantiedag opneemt, maakt het geen verschil of je door ziekte minder uren werkt. Je levert dan een hele vakantiedag in, die gelijk is aan je normale werkdag voordat je ziek werd.

𝗛𝗲𝘁 𝘃đ—ŧ𝗹𝗹𝗲𝗱đ—ļ𝗴𝗲 𝗹đ—ŧđ—ŧđ—ģ

Als je vakantiedagen opneemt tijdens ziekte, ontvang je je volledige loon (100%). Dit geldt zelfs als je normaal gesproken een lager loon ontvangt door ziekte, bijvoorbeeld 70%. Dit is bedoeld als stimulans om vakantie op te nemen tijdens ziekte.

𝗚𝗲𝗲đ—ģ 𝘃𝗮𝗸𝗮đ—ģ𝘁đ—ļ𝗲 𝘁đ—ļ𝗷𝗱𝗲đ—ģ𝘀 𝘇đ—ļ𝗲𝗸𝘁𝗲

Indien je geen vakantiedagen opneemt tijdens ziekte, blijven je re-integratieverplichtingen van kracht. Je dient bijvoorbeeld gehoor te geven aan oproepen van de bedrijfsarts en je werkgever kan je verzoeken deel te nemen aan contactmomenten op kantoor.

Daarnaast is er het risico dat je vakantiedagen vervallen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin je ze hebt opgebouwd, tenzij je geen gelegenheid hebt gehad om ze op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen verlopen pas na vijf jaar.

Is dit in jouw bedrijf goed geregeld of is er ruimte voor verbetering? Neem gerust contact op, wij helpen je graag!